Vyjádření k existenci technické infrastruktury

Jako vlastník technické infrastruktury poskytujeme na základě oprávněné písemné žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006Sb, o územním plánování a stavebního řádu, údaje o poloze svých sítí, podmínkách napojení, ochrany, vč. dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedení stavby. Standardní doba pro vyřízení vašeho požadavku je 30 dnů od prokazatelného doručení vaší žádosti.

 


 

Jak požádat o vyjádření 
u sítě BNET?

Žádost vždy zašlete datovou schránkou (e372zju) nebo e-mailem ve formátu PDF na adresu: info@bnet-internet.cz. Můžete také využít klasickou pozemní poštu na adresu: BNET Business, s.r.o., Nákladní 3002/2, 74 601 Opava. Vždy si následně telefonicky ověřte, že k nám vaše žádost dorazila!

Technická infrastruktura

 

Co musí vaše žádost obsahovat?

 • Název akce, včetně určení lokality výstavby (ulice a obec, parc. č., katast. území apod.)
 • Identifikace Investora akce, stavebníka, žadatele
 • Stručný popis stavby, průvodní zpráva
 • Koordinační situace s vyznačenými výšky objektů
 • Situační výkres, záměr v měřítku 1:1000
 • V případě rozsáhlých staveb přehledku území v měřítku 1:10000 – 1:25000
 • Technická zpráva (pokud existuje)
 • Umístění stavebních jeřábů a sil
 • Situace stavby a širších vztahů nebo zákres do katastrální mapy či projektovou dokumentaci
 • E-mailovou / korespondenční adresu, tj. vaši adresu pro doručení vyjádření
 • Fakturační údaje plátce poplatku za vyjádření
 • Kontaktní údaje (tj. kontaktní osoba, včetně jejího tel. čísla)

 


 

Poskytnutí vyjádření je spojeno s provozními náklady na straně vlastníka sítí. V souladu se zněním § 161 stavebního zákona jsou Vyjádření k existenci sítí BNET Business, s.r.o. zpoplatňeno dle následujícího sazebníku. Ceny jsou uvedeny včetně DPH

 • Zaslání e-mailem v elektronické podobě 0,- Kč
 • Zaslání pozemní poštou v listinné podobě 350,- Kč
 • V případě, že nedojde k dotčení našich sítí 0,- Kč
 • V případě, že dojde k dotčení našich sítí 500,- Kč, vyjádření bez mapových podkladů
 • V případě, že dojde k dotčení našich sítí 1500,- Kč, včetně digitálních mapových podkladů